Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2018-05-23

1. Vi respekterar din personliga integritet och följer GDPR – den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)

Inventech AB med bifirma Monteringsbutiken Norden ansvarar för all personlig information som du lämnar till oss. Det är viktigt för oss att du som kund skall kunna känna dig fullständigt trygg med att kontakta oss, besöka vår webbplats och göra beställningar i vår webbutik och veta att de uppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålet samt att vi gör allt vi kan för att skydda dina uppgifter från obehöriga och värna om din integritet.

2. Inventech AB med bifirma Monteringsbutiken Norden är personuppgiftsansvarig

Inventech AB med bifirma Monteringsbutiken Norden är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker inom organisationen och tar ansvar för alla de personuppgifter som du lämnar på vår webbplats, via e-post, telefon eller annan kontakt med oss, och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Kontaktuppgifter till Inventech AB med bifirma Monteringsbutiken Norden:Inventech AB / Monteringsbutiken NordenTiarp 285305 91 HalmstadOrganisationsnummer: 556599-9009Momsregistreringsnummer: SE 556599900901VD: Magnus KristenssonTel: 035-27 11 00E-post: info@monteringsbutiken.se

3. Personuppgifter vi samlar in och behandlar

De personuppgifter vi samlar in och behandlar från dig omfattar kontaktinformation såsom fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och information i eventuella kommentars- och fritextfält, IP-adress och övrig information som vi mottar från dig. Vi behandlar endast vanliga personuppgifter. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter. De personuppgifter som samlas in med anledning av betalningsfunktionen skickas till vår samarbetspartner Klarna som blir personuppgiftsansvarig för alla uppgifter som Klarna mottar.

4. Ändamål för behandling av personuppgifter

Behandling med stöd av ditt samtycke

I samband med att du lämnar dina personuppgifter för att motta information från oss och i samband med förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Inventech AB med bifirma Monteringsbutiken Norden behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Den lagliga grunden är berättigat intresse.Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du lämnat ditt samtycke till.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig

Dina personuppgifter används av oss för att kunna hantera beställningar, för att kunna administrera köp, leverera beställda produkter, avisera försändelser via e-post, SMS eller brev och därmed kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Uppgifterna kommer även att användas för att komma i kontakt med dig som kund för att lösa eventuella problem med beställning eller leverans. Vi behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som i sin tur är kund hos oss, för att fullgöra våra åtaganden mot kunden, i enlighet med vad som angivits ovan. Motsvarande behandling av personuppgifter gäller hos våra leverantörer. Vår lagliga grund för detta ändamål är det köpavtal som ingåtts vid orderläggning då behandling av dina personuppgifter blir nödvändig för att kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser.

Behandling för att kunna hantera kundtjänstärenden

Dina personuppgifter behandlas i samband med kundtjänstärenden för att kunna hantera produktfrågor före och efter beställning, frågor angående leveranser och för att hantera eventuella reklamationer och garantiärenden. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse samt för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning baserat på köpavtalet med dig som kund.

Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen

Dina uppgifter lagras och kan komma att användas även i informations- och marknadsföringssyfte. Vi kan således, mot beaktande av våra kommersiella intressen, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. För att kunna ge dig personliga och relevanta erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina köpvanor när du besöker vår hemsida. Du har möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. 

5. Hur vi använder oss av dina uppgifter

För att uppfylla ändamålen för vilka uppgifterna samlas in, kan dina personuppgifter komma att registreras och lagras, användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss. Vi använder cookies och Google Analytics för webbanalys, för att automatiskt samla in information om dig när du använder vår webbplats och därmed leverera en så smidig upplevelse som möjligt på webbplatsen. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbplatsen. Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige. De personuppgifter som behandlas för ändamålet ”följa aktivitet på monteringsbutiken.se” inhämtas från tredjepartsanalys från Google Inc. i syfte att utvärdera och samla webbstatistik. Detta motiveras av berättigat intresse. I detta fall överförs dina uppgifter till ett land utanför EES (se support.google.com för information om dataskydd).

6. Behandlingstid

Behandlingstiden för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av behandling som avses och syftet med behandlingen. Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål (Kund och Leverantör) lagras i minst 7 år. Personuppgifter nödvändiga för att kunna hantera lagstadgade garanti- och reklamationsåtaganden behandlas i 3 år. Personuppgifter nödvändiga för administration av kundrelation och leverantörsrelation lagras så länge relationen aktivt pågår och sparas så länge det bedöms vara motiverat efter avslutad relation.Behandlingstiden kan komma att förlängas i enskilda fall då det är motiverat.Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

7. Vem vi överför dina uppgifter till

Vi delar endast med oss av dina personuppgifter då detta är krav eller tillåtet enligt lag. Vi delar endast med oss av dina uppgifter då det är fullständigt nödvändigt för att kunna tillhandahålla vår webbplats och för att kunna fullfölja avtal och åtaganden gentemot dig som kund. I de fall vi behöver dela med oss av uppgifter till partners som inte är självständigt personuppgiftsansvariga (betalningslösning och transport) upprättas alltid personuppgiftsbiträdesavtal (teknikpartner) som ger partnern instruktioner om hur personuppgifterna skall behandlas. Detta personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde kommer endast att behandla dina uppgifter för specificerade ändamål.För att kunna tillhandahålla vår webbplats kommer uppgifterna att delas med underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster och att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och transportörer i samband med leveranser. När du besöker vår webbplats överförs uppgifter till Google i USA genom Google Analytics. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter. Vi lämnar i övrigt aldrig ut några personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

8. Säkerhet

För att i största möjliga utsträckning skydda dina personuppgifter mot till exempel förlust, yttre påverkan, spridning osv. har vi vidtagit nödvändiga åtgärder och rutiner.

9. Dina rättigheter

Ändringar 

Enligt dataskyddsförordningens bestämmelser har du alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och oss, att det inte finns någon rättslig förpliktelse för oss att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen. För att få tillgång till denna information behöver du skicka in en signerad skriftlig begäran till den adress som du finner under punkt nummer två i denna personuppgiftspolicy.

Begränsning av behandling och dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter rätt att begära begränsning av användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt format, för överföring till en annan aktör.

Förfrågningar och synpunkter

Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta utifrån ändamålet. Om du har några frågor kring dina uppgifter som behandlas hos oss, om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen är du välkommen att vända dig till oss med hjälp av den kontaktinformation du finner under punkt nummer två i denna personuppgiftspolicy, så skall vi göra allt vi kan för att tillmötesgå dina synpunkter och önskemål. Om du, trots detta, skulle känna dig missnöjd med vår behandling av dina uppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet som kan fastställas i framtiden. Mer information finns på www.datainspektionen.se.